Operatie Periscoop voor opdrachtgevers

Operatie Periscoop heeft met Social Placemaking een innovatieve manier ontwikkeld om participatie in de wijk te stimuleren. Wij verbinden verschillende beleidsterreinen aan elkaar en spelen zo beter in op hoe gebiedsgericht werken er in de praktijk uit kan zien. Lees hier over onze kernwaarden, producten en diensten.

Onze kernwaarden

Operatie Periscoop gelooft in de wijsheid die aanwezig is in een buurt. Met bewoners en gebruikers brengt Operatie Periscoop plekken in kaart om zo kansen en knelpunten naar boven te krijgen en hier vervolgens samen acties voor uit te werken. Dit noemen wij Social Placemaking. Juist waar een vastgeroeste situatie lijkt te zijn ontstaan kan Operatie Periscoop een oplossing bieden door vanuit de positieve krachten in de wijk te werken.

Diversiteit is voor ons het uitgangspunt. Operatie Periscoop is ervan overtuigd dat een stad pas werkt als ook iedereen zich betrokken voelt en gehoord kan worden.

Jongeren en kinderen hebben een kennis en inzicht waar volwassenen veel van kunnen leren. Door deze kennis serieus te nemen en hen tegelijk te ondersteunen in hun intellectuele en creatieve potentieel bouwen we aan een hechtere samenleving voor nu en in de toekomst. Tegelijk impliceert dit eigenlijk dat verschillende generaties verschillende wijsheid bezitten en dat die allemaal aan bod zouden moeten komen.

Social Placemaking vormt onze visuele aanpak en de samenwerking met kunstenaars en artiesten maakt resultaten goed zichtbaar. Onderzoek gaat direct gepaard met interventies waardoor de eerste veranderingen meteen worden gerealiseerd.

Waarom Operatie Periscoop?
Vanuit dat wat we zien door de Periscoop en vanuit de oprechte verbinding waartoe we uitnodigen, kondigt zich een actie aan om de werkelijkheid te bewerken, te hervormen, en zo samen de stad te blijven maken.

Producten en Diensten

Social Placemaking: Actie onderzoek
Wij bieden inzicht in wat er in buurten speelt, waar de behoeften en prioriteiten liggen en wat er aan kansen liggen om op korte termijn en welke voor de lange termijn op te pakken. Hierbij verbinden we het sociale domein en de fysieke vormgeving en welke rol de publieke ruimte vervult voor bewoners en gebruikers.

Social Placemaking is een visuele aanpak en de samenwerking met veel kunstenaars en artiesten maken resultaten goed zichtbaar. Onderzoek gaat direct gepaard met interventies waardoor de eerste veranderingen meteen worden gerealiseerd.

Operatie Periscoop werkt met kinderen, jongeren, ouders en ouderen

Voorbeelden: Quickscan Operatie Bosleeuw, VanderPek en Operatie WestvandeRijnstraat

Social Placemaking: Verdieping en verbinding
Na een eerste onderzoek kan Operatie Periscoop verder werken aan het invulling geven aan de resultaten van ons onderzoek/mapping. Dit kan een participatief ontwerp zijn van een plek, bijvoorbeeld de herinrichting van een (school)plein, maar kan ook juist vooral op het sociale domein richten, bijvoorbeeld verbeteren van het pedagogisch klimaat op straat of het versterken van sociale cohesie in de wijk.

Voorbeelden: ontwerp van het plein bij de Tijl uilenspiegelschool, OperatieGuldenwinckelbuurt, tijdelijke invulling Cruijffcourt, Kolenkitbuurt

Social Placemaking: Installaties
Operatie Periscoop ontwerpt (tijdelijke of permanente) installaties in de publieke ruimte die een creatieve en sociale interactie uitlokken.

Voorbeelden: Operatie Mobiel Tienercentrum, Week tegen kindermishandeling, Operatie Parkwezens Erasmuspark, Operatie Berenbruiloft

Trouble shoot
Operatie Perisoop is al meerdere malen gevraagd in te springen als er in bepaalde buurten steeds meer wrijving ontstaat tussen bewoners, jongeren, professionals en gemeente. Soms gaat het om een plek, of een gebouw of juist om frictie tussen bewoners en/of professionals.

Voorbeelden: Operatie Speeltuin Gibraltar, Operatie Bewoners Activiteiten Centrum Kolenkit

Advies
Operatie Periscoop geeft advies over beleidskaders en hoe deze thema’s werkelijk aan kunnen sluiten bij bewoners. Hiermee ondersteunen wij gemeenten en overheden bij het realiseren van een gebiedsgerichte werkwijze en een concrete invulling te geven aan wat een dragende samenleving betekent.
Operatie Periscoop geeft o.a. advies op het gebied van publieke ruimte, jongerenbeleid, kunst en cultuur educatie, vreedzame wijk, jonge mantelzorgers, activering van bewoners en diversiteitsbeleid.

Voorbeelden: Meedenken over maatschappelijk initiatief, Onderzoek ‘Wat werkt?’, Onderzoek ‘Jonge mantelzorgers Bos en Lommer’